Hierbij nodigen wij de leden van HSV Ons Genoegen Boxtel uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

welke gehouden wordt op vrijdag 25 mei a.s., aanvang 20.00 uur, in
Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7 te Boxtel.

 AGENDA

  1.  Opening

  2.  Mededelingen

  3.  Notulen van de vorige vergadering (wordt op de vergadering uitgereikt)

  4.  Jaarverslag 2017

  5.  Financieel verslag  (wordt op de vergadering uitgereikt)

  6.  Verslag kascommissie

  7.  Verkiezing kascommissie

  8.  Begroting 2018 (wordt op de vergadering uitgereikt)

  9.  Vaststelling contributie 2019

10.  Bestuursverkiezing*
       Verkiezing voorzitter:
       Aftredend: de heer L.P.R.M. Josiassen             niet herkiesbaar

11.  Mededelingen viswedstrijden 2018

12.  Rondvraag

13.  Sluiting.

 

 *    Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk drie dagen vóór
       aanvang van de vergadering, schriftelijk of per e-mail opgeven bij de secretaris.

 


HET BESTUUR

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates